☰ Menu
PUP Kamienna Góra
Herb PUP Kamienna Góra

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktywizacja i Integracja w Powiecie Kamiennogórskim

OGŁOSZENIE nr 1/2017

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Kamiennej Górze działający z upoważnienia Starosty Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Programu Aktywizacja i Integracja w 2017 r. na podstawie art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), oraz zaprasza do składania ofert.

  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia na podstawie art. 11, ust. 1, pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: z 2016 r. poz. 645 z późn. zm. ) wraz z udzieleniem dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.
  3. Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę wysokości: 18.900,00 zł słownie (osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych) przy uwzględnieniu, że stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobową grupą nie przekracza 70 zł)
  4. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

1. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie „Aktywizacja i Integracja w Powiecie Kamiennogórskim w 2017 roku”.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie

3. Opis zadania:

Organizacja i przeprowadzenie działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych z terenu miasta Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra oraz miasta i gminy Lubawka.

Celem głównym jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Cele szczegółowe:

- Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych.

- Zwiększenie kompetencji życiowych.

- Wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń.

- Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Uczestnicy programu zostaną objęci grupowym poradnictwem specjalistycznym i warsztatem trenerskim dla 3 grup po 10 osób każda – w wymiarze 10 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku (2 dni po 5 godzin). Zajęcia odbywają się tylko w dni robocze.

Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut.

Proponowany zakres tematyczny grupowego poradnictwa specjalistycznego obejmuje w szczególności:

1) Efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej: autoprezentacja, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem,

2) Trening umiejętności społecznych: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych: efektywne zarządzanie czasem, sposoby planowania, planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobra organizacja czasu pracy - techniki zarządzania czasem.

3) Trening - motywacja do pracy i do zmiany istniejącej sytuacji społeczno - ekonomicznej .

4) Jak poruszać się po rynku pracy: tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, metody rekrutacji, aktywne metody poszukiwania pracy.

5)Inteligencja społeczna - umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów w życiu i pracy.

W ramach zadania oferent zapewni wyposażenie, sprzęt, środki dydaktyczne oraz materiały szkoleniowe konieczne do przeprowadzania zajęć. W trakcie odbywania zajęć oferent zapewni w każdym dniu uczestnikom zajęć zimne i ciepłe napoje (kawa, herbata, woda mineralna) oraz ciastka kruche różnego rodzaju. Na potrzeby prawidłowego rozliczenia godzin dla każdego uczestnika oferent stworzy indywidualną listę obecności w zajęciach.

Powiatowy Urząd Pracy będzie odpowiedzialny za rekrutację uczestników do programu.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zadania oferent musi dysponować co najmniej 1 osobą, która przeprowadzi zajęcia z grupowego poradnictwa specjalistycznego i warsztatów trenerskich.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

 

4. Harmonogram:

Planowany termin i miejsce realizacji Programu Aktywizacja i Integracja –

od dnia 08.05.2017 r. do dnia 07.07.2017 r.

- 1 grupa Miasto Kamienna Góra - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10a,

- 1 grupa Miasto i Gmina Lubawka – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubawce, ul. Dworcowa 33.

- 1 grupa Gmina Kamienna Góra – Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Krzeszowie , 

ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów

 

5. W ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja powierzone zadania z zakresu integracji społecznej będą realizowane w wymiarze 10 godzin tygodniowo (razem 90 godzin), dla każdej z 3 grup i muszą być zaplanowane w sposób uwzględniający równoległy udział uczestników programu w bloku aktywizacja zawodowa, realizowanego w formie prac społecznie użytecznych realizowanych przez gminę.

W tym celu wybrany oferent stworzy dla każdego uczestnika Programu Aktywizacja i Integracja indywidualny harmonogram uwzględniający ww. wymogi dot. realizacji działań z zakresu integracji społecznej i harmonogram realizacji powierzonych prac społecznie użytecznych w bloku aktywizacja zawodowa.

W każdym tygodniu uczestnik będzie realizował prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

 

6. Przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty:

Przewidywane efekty realizacji powierzonego zadania:

- integracja i reintegracja społeczna osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017 roku.

 

Mierniki pozwalające ocenić indywidualne efekty:

- Liczba osób, które zrealizowały cały program poradnictwa specjalistycznego w ramach działań integracyjnych,

- Liczba osób, które zrealizowały co najmniej 80% działań przewidzianych w programie PAI,

 

7. Odbiorcy zadania:

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja skierowanych zostanie 30 osób bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych.

Zostaną utworzone 3 grupy (po 10 osób w każdej grupie).

Zajęcia dla uczestników mają odbywać się na terenie Miasta Kamienna Góra – 1 grupa, Miasta i Gminy Lubawka – 1 grupa oraz Gminy Kamienna Góra – 1 grupa.

 

8. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie: Realizacja działań z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, w 2017r., każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.).

2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występujący dalej jako oferenci, przy czym oferenci muszą być podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Warunkiem ubiegania się o udzielanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

4. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.

7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zastrzega sobie prawo do:

a. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

b. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

8.Wynagrodzenie dla wybranego oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny.

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy nie ma możliwości - oprócz dotacji przekazywanej wybranemu oferentowi - poniesienia wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych czy cateringu. Jednakże wybrany oferent może w ramach otrzymanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów, ponosić koszty związane z organizacją tychże zajęć.

 

III. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy - powierzenia, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

4. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

 

IV. Składanie ofert

1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. roku, do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, II piętro, sekretariat Urzędu lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, (liczy się data wpływu do Urzędu). Ww. termin jest terminem zakończenia składania ofert.

2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach zawierających nazwę i adres oferenta oraz następujące oznaczenie:

 

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego –PAI.

Nie otwierać przed dniem 28.04.2016 r. przed godziną 10:15.

 

3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

4. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

5. Przed złożeniem oferty stosowne wyjaśnienia, dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy od Pana Daniela Filipa tel: 75 6456261 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).

 

V. Wymagana dokumentacja

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://pupkamiennagora.pl/.

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

2. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1.

3. Oferent zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,

2) potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

3) oświadczenia o statusie oferenta jako podatnika podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT)

4. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów, o którym mowa w ust. 4, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

6. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych będzie się odbywać na podstawie umowy, która określi w szczególności:

1) liczbę bezrobotnych;

2) zakres działań i okres ich realizacji;

3) przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty;

4) kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej;

5) zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych wobec bezrobotnych;

6) sposób kontroli i zakres monitorowania.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. oceny ofert. Wzór protokołu komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa na Indywidualnej Karcie Oceny Oferty, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Po analizie złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z protokołem komisji konkursowej załącznik nr 4).

5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy .

6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Powiatowy Urząd Pracy w nie zrealizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zrealizował zadanie publiczne w zakresie integracji i reintegracji społecznej 20 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacji i Integracji w Powiecie Kamiennogórskim w 2016 r. Wysokość dotacji na realizację w/w zadania wyniosła 12.600,00 złotych.

 

VIII. Dodatkowe informacje

1. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie termin związania złożoną ofertą. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od terminu zakończenia składania ofert. Wskazanie krótszego terminu związania złożoną ofertą będzie oznaczać niespełnienie przez ofertę wymogów formalnych i oferta taka nie będzie podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

2. Zwraca się uwagę oferentom, że oferta realizacji zadania publicznego w świetle art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma zawierać w szczególności szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten ma być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona według wzoru przewidzianego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

Załączniki nr:

1.       Wzór oferty;

2.       Oświadczenie oferenta

3.       Karta oferty- kryteria formalne i ocena merytoryczna.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adrian Burzyński
(2014-08-07 13:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Burzyński
(2017-04-07 14:15:48)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X